UU聚友棋牌

 • <tt id="gayo0"></tt>
 • <u id="gayo0"></u>
  Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   ?in

  ?in: G20 Arjantin Zirvesi piyasalara dinamizm katt?

  ?in D??i?leri Bakanl??? S?zcüsü Geng Shuang, k?sa süre ?nce Arjantin'de yap?lan G20 Zirvesi'nin dünyaya olumlu mesajlar vererek, küresel piyasalara güven ve dinamizm katt???n? belirtti.
  Geng Shuang, 3 Aral?k ba?kent Pekin'de düzenlenen bas?n toplant?s?nda, taraflar?n G20 Zirvesi'nde piyasaya olan güveni art?rmak ve küresel ekonomideki gerileme risklerini ortadan kald?rmak i?in diyalo?un sürmesinin yan? s?ra somut ad?mlar at?lmas? hususunda mutab?k kald?klar?na i?aret etti.

  S?zcü, taraflar?n gü?lü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsay?c? ekonomik kalk?nman?n sa?lanmas? i?in tüm siyasi ara?lar? kullanma üzerinde uzla?t?klar?n?, b?ylece anla?mazl?klar? isti?are yoluyla ??zmek ve ortak s?namalar?n üstesinden gelmek i?in dayan??may? peki?tirme y?nünde bir irade ortaya koyduklar?n? s?yledi.

  ?lgili ülkelerin, ?ok tarafl? ticaret sisteminin küresel kalk?nmaya yapt??? katk?lar? da ?vgüyle de?erlendirdiklerine dikkat ?eken s?zcü, taraflar?n Dünya Ticaret ?rgütü i?indeki reforma desteklerini de yinelediklerini kaydetti.

  S?zcü Geng Shuang, ayr?ca G20 Zirvesi'nde küresel ekonomik y?neti?im ve iklim de?i?ikli?iyle mücadele konular?nda olumlu sonu?lar elde edildi?ini ifade etti.

  G20 üyesi ülkelerin ortak isti?are, ortak in?a ve ortak fayda ilkelerine dayal? küresel y?neti?im konseptinden ve insanl?k i?in ortak kader toplulu?undan kaynaklanan sorumluluklar?ndan yola ??karak küresel ekonominin sa?l?kl? geli?mesine ve halklar?n refah?n?n artmas?na dinamizm katabilece?ini dile getiren s?zcü, ?in'in bu konuda yap?c? rol oynamaya haz?r oldu?unu s?zlerine ekledi.

  Hakk?m?zda ?leti?im

  Copyright © 2019.UU聚友棋牌 All rights reserved.www.9il83c.cn

  金丽棋牌娱乐| 掘金棋牌官网| 日日棋牌APP| 鼎尚棋牌官网| K179棋牌APP