UU聚友棋牌

 • <tt id="gayo0"></tt>
 • <u id="gayo0"></u>
  Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   Kültür ve Ya?am

  Zhang Yimou'nun son filmi Venedik'te g?rücüye ??kt?

  75. Venedik Uluslararas? Film Festivali 8 Eylül'de sona erdi. "Gravity" filminin Meksikal? y?netmeni Alfonso Cuaron'un "Roma" adl? filmi, Alt?n Aslan'?n sahibi oldu.
  Meksikal? y?netmen Guillermo Del Toro ba?kanl???ndaki jüri, Alt?n Aslan'da se?imini festivalin en be?enilen filmlerinden Alfonso Cuaron'un y?netti?i "Roma"dan yana kulland?. En ?yi Kad?n Oyuncu ?dülü'nü "The Favourite"deki performans?yla Olivia Corman al?rken, En ?yi Erkek Oyuncu ?dülü'nü Willem Dafoe "At Eternity's Gate"teki Vincent Van Gogh performans?yla kazand?. Yorgos Lanthimos'un y?netti?i "The Favourite" Jüri Büyük ?dülü'nün de sahibi oldu.

  "?in Seddi" (The Great Wall), "U?an Han?erler Evi'" (The House of Flying Daggers) ve "K?r?m?z? Fenerler" (Raise the Red Lantern) gibi dikkat ?eken filmlere imza atan ?inli y?netmen Zhang Yimou, "G?lge" (Ying) adl? destans? d?vü? filmiyle festivalde boy g?sterdi.

  Yar??ma b?lümünde olmayan "G?lge"nin galas? 6 Eylül'de festival kapsam?nda düzenlendi. Zhang Yimou, filme yapt??? katk? nedeniyle organizasyon komitesi taraf?ndan ?düllendirildi.

  Bu film, ?in'in ü? Beylik D?nemi'nde bir kral?n "vücut ?ifti" olarak ?al??an bir adam?n hikayesini anlat?yor. Bir ?e?it "dubl?r" i?levi g?ren bu ki?iler, yeri geldi?inde kral?n yerine ?nemli toplant?lara kat?l?yor yahut sava?larda yer al?yor.

  2008 y?l?nda Pekin Olimpiyat Oyunlar?'n?n a??l???n? da y?netmi? olan Zhang Yimou, filme hakk?nda ?unlar? s?ylüyor:

  "Bu ki?iler ?imdiye kadar sineman?n konusu olmad?, bu nedenle uzun zamand?r onlarla ilgili bir film ?ekmek istiyordum. Onlar?n yapt?klar? i? ve kaderleri bana ?ok ?ekici geliyor."

  Venedik Film Festivali, Zhang Yimou ismini ilk kez 1991 y?l?nda "K?rm?z? Fenerler" filmiyle tan?d?; bu film g?z al?c? g?rsel dünyas?yla o d?nem büyük ilgi ?ekmi?ti. "G?lge" filmindeyse g?z al?c? renklerden ziyade klasik ?in sanat?n?n sembolü olan mürekkep resimlerden faydalan?ld?.

  "Film konular?m? se?erken 5 bin y?ll?k geleneksel ?in kültüründen esin al?yorum. ?zellikle G?lge gibi filmler, geleneksel kültürünün g?rgü kurallar?, ahlak kurallar? ve de?er yarg?s?na dokunmaktad?r. Gen?lerin, geleneksel imgelerin film g?rüntüleri haline getirildikten sonra ortaya ??kan güzelli?i takdir etmelerini arzu ediyorum."

  1992 y?l?nda, Zhang Yimou'nun ger?ek?ilik konusuyla ilgili yap?t? "Qiu Ju'nun ?yküsü" (The Story of Qiu Ju), 49. Venedik Film Festivali'ndeki Alt?n Aslan ?dülü'ne lay?k g?rüldü. D?nü? sanatlar? konulu filmler ve ger?ek?ilik konusuyla ilgili filmler aras?nda dola?an Zhang Yimou, yeni projesinde 1970'li y?llarda ge?en bir su? hikayesi ?ekece?ini ?imdiden duyurdu.

  ?te yandan, Wan Ma Cai Dan'n?n y?netti?i "Jinpa", bu d?nemki Venedik Film Festivali'nde ?dül alan tek ?in filmi oldu. Yap?mc?l??? ünlü Hong Kong'lu y?netmen Wang Jiawei taraf?ndan üstlenilen bu film, 75. Venedik Film Festivali'nin "Horizon" b?lümünde en iyi senaryo ?dülünü kazand?.

  Filmin ilk g?sterimi de festivalde yap?ld?. ?ekimi ?in'in Qinghai eyaletinin Kekexili b?lgesinde ger?ekle?tirilen bu film, daha sonra Toronto Film Festivali'nde g?sterilecek. Filmin k?sa sürede ?in'de vizyona girmesi bekleniyor.

  Y?netmen Mahmut Faz?l Co?kun'un dünya pr?miyerini 75. Venedik Film Festivali'nde yapan "Anons" filmi Jüri ?zel ?dülü'ne ?dülüne lay?k g?rüldü.

  Hakk?m?zda ?leti?im

  Copyright © 2019.UU聚友棋牌 All rights reserved.www.9il83c.cn

  澳门棋牌游戏网址| 银月棋牌官方下载| 兴盛棋牌游戏| 996棋牌| 汇发棋牌